Tuesday, May 17, 2011

ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಗಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಲಿ... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯೇ ತುಂಬಿರಲಿ....

Jepee Bhat:):)

ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನಂತೆ ಹುಚ್ಚರೇ ಎಲ್ಲ?
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ಮರುಳಾದೆ ನಾನು..
ನನ್ನ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಹೋದೆ ನೀನು....

ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುವೆ ನೀನು?

ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದದ್ದು ನಾನು??
ನನ್ನ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಾಕು........
ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನೇ ಬೇಕು.....

ಕೇಳುವೆಯಾ ಈಗಲಾದರೂ..?

ಬರುವೆಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ..?
ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಗಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಲಿ...
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯೇ ತುಂಬಿರಲಿ....