Tuesday, January 04, 2011

ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು?

Guess HER!

ಬೆಪ್ಪನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಾಗೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಾನು,
ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳದೆಯೇ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ನೀನು..
ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು.,
ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ?


ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ,
ನಿನಗೆ ಅದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ತಾನೇ ?
ನಿನಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ಯಾರು.,
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳಲು ನೀನು ಯಾರು ?


ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡು.,
ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡುವೆ ...
ಅದುವೇ.,.........
ನಾ ನಿನ್ನ ಸದಾ ನೆನೆಯುವೆ....!!

5 comments:

putti said...

shall i guess???

ಜೇಪೀ ಭಟ್ ! said...

Sure....... Guess and tell...?
If ur answer is right,. U'll get prize!! :):)

putti said...

prize??? wat??? i can tell her name now only, but tell me wats d prize anta... ;P

ಜೇಪೀ ಭಟ್ ! said...

Wat u want? ask.... 'll giv tat.. tell whose she??

Geeta said...

hey simply supb.. bt koneyalli mooduva prasne adu yaaaaaru? cant guess..